O ambulancii

Ambulanciu som začala prevádzkovať v r.2004 po predchádzajúcej skúsenej detskej kardiologičke a výbornej lekárke MUDr. Helene Sekulovej, spočiatku ako neštátne zdravotnícke zariadenie, od r. 2011 pod hlavičkou CARDIOMED s.r.o.

Lekárka: MUDr. Eva Balážová, PhD. , rod.Bayerová. Po ukončení LFUK Bratislava v r. 1993 som začala pracovať na II.detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice /DFNsP/ v Bratislave – Kramároch ako interná ašpirantka. Od r. 1996 som začala pracovať v Detskom kardiocentre DFNsP v Bratislave, neskôr po v NÚSCH a.s., pracovisko Detské kardiocentrum. V r.2004 po prevzatí Kardiologickej ambulancie pre deti a dorast v Trnave som si v Detskom kardiocentre znížila pracovný úväzok na 1 deň v týždni a doteraz tam na oddelení porúch rytmu a kardiostimulácie pracujem každý utorok. To mi priamo umožňuje konzultovať nálezy mojich trnavských pacientov u kolegov v Bratislave.

Vzdelanie:

  • Lekárska fakulta UK Bratislava  – r.1993
  • Atestácia I.stupňa  z pediatrie –  r.1998
  • Nadstavbová atestácia z detskej kardiológie – r.2001
  • Certifikát z echokardiografie detí – r.2003
  • Nadstavbová atestácia z dorastového lekárstva – r.2004
  • Ukončenie postgraduálneho štúdia – r. 2006

Zdravotná sestra: Mgr. Adriana Bachratá, rod.Barošová. Po skončení strednej zdravotnej školy pracovala na IV. chirurgickej klinike LFUK v Bratislave – Ružinove. Od r. 1995 pracuje v kardiologickej ambulancii pre deti a dorast v Trnave.

vzdelanie:

  • maturita: Stredná zdravotná škola / SZŠ/ Daxnerova 5, Trnava, odbor všeobecná sestra –  r.1994
  • Diplomovaná zdravotná sestra: SZŠ Daxnerova 5, Trnava,  odbor všeobecná diplomovaná sestra – r. 2000
  • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, katedra verejneho  zdravotníctva, Trnava – magister verejného zdravotníctva – r.2013